Tōshūsai_Sharaku_(1794)_Bando_Mitsugoro_II_as_Ishii_Genzo